Regulamin świadczenia usług

Regulamin

z dnia 04.03.2018

1. Informacje podstawowe

Sklep internetowy oraz witryna www.thermowind.pl są prowadzone przez firmę:

PPHU Thermowind Bogdan Sośnik
ul. Pszczyńska 13
41-902 Bytom
wpis do ewidencji nr 83419 dokonany przez Prezydenta Miasta Katowice
NIP: 634-106-22-64
Regon: 240702420
tel. +48 697 907 828

Sklep internetowy www.thermowind.pl prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w katalogu produktów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski. Zakupów w sklepie www.thermowind.pl może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. Sklep internetowy www.thermowind.pl powstał na bazie oprogramowania, które zostało opracowane w sposób pozwalający na uniknięcie wszelkich wad. Jednakże pomimo zachowania należytej staranności oraz przetestowania oprogramowania nie wyklucza się możliwości pojawienia się błędów we wprowadzanych danych. W celu skorygowania ewentualnie pojawiających się błędów, prosimy o zgłaszanie ich drogą elektroniczną.

2. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.thermowind.pl są przetwarzane przez PPHU Thermowind. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz zapewnienia transportu towaru i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Ceny i towary

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.thermowind.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów, nie obejmują kosztów transportu. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i podlegają pełnej gwarancji producenta.

4. Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.thermowind.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności złożenia. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny sklepu internetowego generuje e-mail informujący Zamawiającego o wpłynięciu zamówienia. List jest przesłany na adres poczty internetowej, który został wskazany w formularzu zamówienia.

5. Płatności

 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy PPHU Thermowind
 • przelewem bankowym na konto firmy PPHU Thermowind – przed realizacją zamówienia: 48 1050 1634 1000 0023 2041 8359 (ING Bank Śląski S.A.)
 • za pobraniem

6. Dostawa

 • dostawa firmą kurierską
 • odbiór osobisty

7. Gwarancja

Każdy zakupiony produkt w naszym sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad. Posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu (dotyczy tylko dostawy przez firmę kurierską) będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez klienta i kuriera. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą PPHU Thermowind za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@thermowind.pl lub listownie na adres siedziby. Zgłaszając reklamację należy podać:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@thermowind.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres siedziby sprzedającego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Pobierz formularz w formacie PDF: W3Schools

8. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca organizuje przesyłkę zwrotną i ponosi jej koszty.

9. Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

10. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.